خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
» ۱۳٩٥/٤/۳٠ :: کجایید ؟
» ۱۳٩٤/٦/۱٩ :: مرا با نیمه ی دیوانه ی من ...
» ۱۳٩٤/٥/۱٤ :: دکمه ی آخر...
» ۱۳٩٤/٥/۱۳ :: ترا آیا خدا انداخت...
» ۱۳٩۳/۱٠/٦ :: حکایت دل
» ۱۳٩۳/۸/٩ :: عاشورا
» ۱۳٩۳/٧/۱۸ :: آه
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: آغوش
» ۱۳٩۳/٥/٧ :: وبلاگ غریب
» ۱۳٩۳/٤/٧ :: چشم داری غزل غزل بادام ۰۰۰
» ۱۳٩۳/۳/۳ :: حماقت محض ...
» ۱۳٩۳/٢/٥ :: مـــــردِ واقعی
» ۱۳٩۳/۱/٢ :: توجه توجه ...
» ۱۳٩٢/۱٢/۳ :: سیاووش شـــدن
» ۱۳٩٢/۱۱/۳ :: اگه می بینی آرومم ...
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: بی با تـــــویی ها
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ :: دوره ی ارزانی
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: خامـوشـی ...
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ :: همـتراز باران
» ۱۳٩٢/۱٠/٦ :: فرار به خاطر عشق
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: فظیلت مردان و زنان
» ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: دلـــــشوره
» ۱۳٩٢/٩/٢٩ :: شب یلدا
» ۱۳٩٢/٩/٢۸ :: مــو و تـــو و بــارون
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: سلف سرویس زندگی
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: یک مُشت خاک که اجازه دارد عاشق بشود
» ۱۳٩٢/٩/۱٧ :: بی تـــــــو
» ۱۳٩٢/٩/۱٥ :: دلـم پیش تـو آرومه
» ۱۳٩٢/٩/۱٤ :: راهــــی و آهــــی
» ۱۳٩٢/٩/۱٠ :: بدون مرز با من باش
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: برازجان لرزیـد
» ۱۳٩٢/٩/٦ :: تـــــــــو
» ۱۳٩٢/٩/۳ :: به یه جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی :
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: مهــــربانم کـــن
» ۱۳٩٢/۸/٢٩ :: ثروتمنـدِ گدا
» ۱۳٩٢/۸/٢۸ :: باران
» ۱۳٩٢/۸/٢٦ :: سپاس
» ۱۳٩٢/۸/٢٤ :: نیمـــــــــــــــــرو
» ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: یا حسیـن
» ۱۳٩٢/۸/۱٩ :: آدم ها
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: لبخنــد تـوفانـی
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: خانه های قدیمی
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: لــب
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: آغاز هـر چیـــز
» ۱۳٩٢/٧/۳٠ :: فـرهیختــــه گـــــی
» ۱۳٩٢/٧/٢٤ :: اولیور تویست
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: گوزن سرزمین من
» ۱۳٩٢/٧/۱٩ :: یه زن هایی هستند ...
» ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: هـمـه جـا تـــــــــو
» ۱۳٩٢/٧/۱٢ :: درست مثل تو
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: الهـــــــــــــــی
» ۱۳٩٢/٧/۸ :: نمی فهمد مـرا
» ۱۳٩٢/٧/٤ :: اسباب کشی
» ۱۳٩٢/٦/٢٩ :: بـــــــــــــوی ناب آدم
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: بغـض خاطره
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: تکراری ترین ...
» ۱۳٩٢/٦/۱۸ :: چشـــــــــمان مشکـــــــی ات
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: زنـــــــــده بـمـــــــــون
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: معجـــــــزه
» ۱۳٩٢/٦/٧ :: خـــدایــا !
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: من کجا و فتح اورست کجا ؟!
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: ما آبشش دارم
» ۱۳٩٢/٥/٢٧ :: بانـــوی شعــر مـــن
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: چایی داغ لبت
» ۱۳٩٢/٥/۱٠ :: با تـــــو
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: عـــلــی (ع)
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: بانـوی بی بــدل
» ۱۳٩٢/٤/٢٥ :: زیـــر آب زدن
» ۱۳٩٢/٤/٢۱ :: ع...ا...ش...ق...م... !
» ۱۳٩٢/٤/۱۸ :: گُلـــــی به نام تـــــــو
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: شـاهــرخ و چــــــــنـگ
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: آرش کمانگیر
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: سی و سه پل
» ۱۳٩٢/٤/٧ :: خواهــشی دارم ...
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: بابا لنــــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراز
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: بوشـهری نماهای هیات ...
» ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: پــیــش بـیـا ...
» ۱۳٩٢/۳/٢٥ :: هیـاتــــــــــــــ ملـتــــــــــــــــــــــــــــــ
» ۱۳٩٢/۳/٢٤ :: زندگی از نگاه چارلی چاپلین
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: قدرت زمان
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: پلنگ وحشی من
» ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: لب
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: با بوســـه ای ...
» ۱۳٩٢/۳/٧ :: تا زنده ای ...
» ۱۳٩٢/۳/٦ :: رفتــن ... و آمدنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» ۱۳٩٢/۳/٤ :: عشق
» ۱۳٩٢/۳/۳ :: مــــــــــــــرد
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: پدرم علی
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: داستان 55 کلمه ای
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: یاد تو
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: تو و او
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: دفترشعر افسانه راز
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: شیرِشیر
» ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: بوسه
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: سیمین بهبهانی
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: مفهوم زندگی
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: خلیج فارس
» ۱۳٩٢/٢/٧ :: معجزه
» ۱۳٩٢/٢/٢ :: زن
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: باز هم
» ۱۳٩٢/۱/٢٧ :: دلم را جز تو کس دلبر نباشد
» ۱۳٩٢/۱/٢٥ :: دی رود
» ۱۳٩٢/۱/٢۱ :: آه ... زلزله
» ۱۳٩٢/۱/۱٥ :: فراموش نکن
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: تکرار
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: انشاء
» ۱۳٩٢/۱/٤ :: عاشقم کن
» ۱۳٩٢/۱/٢ :: کوروش
» ۱۳٩٢/۱/۱ :: بهار
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: خداحافظ 91
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: شکوفه
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: بی او هرگز
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ :: بگذر از من ...
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: آرامش
» ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: هوای تو
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: کشور دل
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٧ :: اگه می خوای ...
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٤ :: تو
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ :: رامتین مرادی بالف
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: تو
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: تو
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ :: فرشته
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: قد می کشم که ...
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: خاتون !
» ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: بی تو
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: جای بوسه
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: زنگل بارون
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: من و تو
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ :: شادروان عبدالحسین خرمایی
» ۱۳٩۱/۱٠/٩ :: بازنشستگی
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: آب طلب نکرده
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: زمسون اومده انزو
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: یلدای من
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: آه ...
» ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: گرم شو
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: خلیل عمرانی
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: شهراد میدری
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: چشم به آسمان
» ۱۳٩۱/٩/۱٢ :: بهشت همین جاست
» ۱۳٩۱/٩/٩ :: سیب دلم
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: تو
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: بارون
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: منوچهر آتشی
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: یا حسین (ع)
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: در طلب یک بوسه
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: چقدر دیر ...
» ۱۳٩۱/۸/۱٥ :: باران
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: شب آغاز هجرت تو
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: دل من
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: من و ... شب و ... هوای تو ...
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: تعطیل
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: درد
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: بزرگراه سرد
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: وقتی تو نیستی
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: زیباترین ترانه
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: مریم پیله ور
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: شاعر شاعران جهان
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: رُخ رُز هلندی ببینی پُر آب
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: دلُم بارون می خوا
» ۱۳٩۱/٧/۱٢ :: صالح دُروند
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: تولدت مبارک
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: شراب لب
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: عزیز
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: منوچهر آتشی
» ۱۳٩۱/٧/۳ :: همینم کافیست
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: برای هم
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: آتشم کن
» ۱۳٩۱/٦/٢۳ :: تو
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: آرام باش
» ۱۳٩۱/٦/۱٩ :: سی مو سی تو
» ۱۳٩۱/٦/۱٧ :: سلام زندگی
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: باران عشق
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: من مانده ام
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: بیژن ارژن
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: عیدفطر مبارک
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: فاطمه اسماعیلی
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: تو
» ۱۳٩۱/٥/٢۱ :: شب یگانه
» ۱۳٩۱/٥/۱٧ :: یاعلی
» ۱۳٩۱/٥/۱٤ :: سوختم در تبی که از عشق است
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: درویش چشمانت
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: آری
» ۱۳٩۱/٥/۱٠ :: ساختار معنایی لالایی ها
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: خاستگاه تاریخی لالایی ها
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: ساختار لالایی
» ۱۳٩۱/٥/۳ :: لالایی
» ۱۳٩۱/٥/۱ :: رمان درِ تنگ
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: دعا
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: دوست
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: رد پای نگاه
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: تو
» ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: عزیز
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: حریر تو
» ۱۳٩۱/٤/٢٢ :: حال من بی تو
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: دلم تنگه
» ۱۳٩۱/٤/۱٩ :: هوای تو
» ۱۳٩۱/٤/۱٧ :: دریا
» ۱۳٩۱/٤/۱٥ :: او
» ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: چرت بعد از چاس(گبگو و پری)
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: شهراد
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: نغمه ای از شیراز
» ۱۳٩۱/٤/۸ :: شقایق
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: یار محرم
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: توسون
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: آه ه ه ه ه ه ه ه
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: صدرباعی صددوبیتی صدغزل _دکترسیدجعفر حمیدی
» ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: عزیز
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: گلبنگی _ محمد غلامی
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: سعدی
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: ودرختی که تاخداجاریست _ سیدمرتضی کراماتی
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: ریل های متضاد _ محمد مصدق
» ۱۳٩۱/۳/۱٤ :: بوا
» ۱۳٩۱/۳/۱٢ :: تش باد
» ۱۳٩۱/۳/٩ :: کلاغا _ اسکندر احمدنیا
» ۱۳٩۱/۳/٦ :: انگوردررگ های شعر _ حسین میدری (شهراد)
» ۱۳٩۱/۳/٤ :: عاشقت که نبودم _ غلامرضا کرمی
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: همصدابانخل های تشنه _ سیدمحمدرضا هاشمی زاده
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: رسیده تراز ماه به نیمه چهارده _ علی هوشمند
» ۱۳٩۱/٢/٢٩ :: حق باکلاغ بود _ علیرضا عمرانی
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: خیام
» ۱۳٩۱/٢/٢٤ :: حکیم ابوالقاسم فردوسی
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: سید مرتضی کراماتی
» ۱۳٩۱/٢/٢۱ :: محمد آذری
» ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: حسین دارند
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: غلامحسین دریانورد
» ۱۳٩۱/٢/۱٤ :: دوستت دارم
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: رضا معتمد
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: محمدرضا احمدی فر
» ۱۳٩۱/٢/۱٠ :: روز ملی خلیج فارس
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: علی هوشمند
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: غلامرضا کرمی
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: وصیت
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: روز رادیو
» ۱۳٩۱/٢/٢ :: پهلوی "شهراد"به هفت زبان زنده
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: فریده برازجانی
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: فرج الله کمالی
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: اسکندر احمدنیا
» ۱۳٩۱/۱/٢۸ :: عاشقانه ترین جمله تاریخ
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: مجید عابدی
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: رها
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: دکترسیدجعفر حمیدی
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: شهراد
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: لامارتین _ شاعر فرانسوی
» ۱۳٩۱/۱/۱٩ :: محمد غلامی
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: تا همیشه ...
» ۱۳٩۱/۱/۱٧ :: عبدالمجید زنگویی
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: چگونه ؟
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: شعری از "پل الوا"
» ۱۳٩۱/۱/۱٢ :: زندگی ادامه دارد
» ۱۳٩۱/۱/٩ :: بهار زندگی
» ۱۳٩۱/۱/٧ :: شعرانه
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: مشاعره
» ۱۳٩۱/۱/۳ :: بهار امسال
» ۱۳٩۱/۱/۱ :: نو بهار است
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: دعای تحویل سال
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: نوروز
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: هفت سین
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: سبز شو عزیز
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ :: خوش به حال روزگار
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: نوروز ایرجو
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: من و استاد آتشی
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: روز بوشهر
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: مهربانی
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: روز درختکاری
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: اما هنوز ...
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٢ :: سلام
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: صبر داشته باش
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: شوق تو
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: مفتون تو
» ۱۳٩٠/۱٢/٤ :: خوش به حال پرنده
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: رمز عاشقی
» ۱۳٩٠/۱۱/۳٠ :: حوا !
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: تو
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: میهمان
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٧ :: اجاره به شرط تملیک
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: چشمان تو
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: بوسه
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: اندوه
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ :: ای عشق
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: یا محمد (ص)
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۸ :: پدر
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٦ :: مهر او
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: به خانه ام بیا
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: صفای سوختن
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ :: سلام
» ۱۳٩٠/۱۱/۳ :: رویا
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: با دوست
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ :: دوستت دارم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٥ :: تا صبح ...
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: زمسّون اومده انزو
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: تو
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: بادهای ناگهان
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: بوسه بزن بر بله هایم
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ :: دلم تنگه
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ :: بوسیدن تو
» ۱۳٩٠/۱٠/٩ :: مث افتو پرس
» ۱۳٩٠/۱٠/۸ :: چشمان "دریا"
» ۱۳٩٠/۱٠/٦ :: تو
» ۱۳٩٠/۱٠/٤ :: عشق ، یک ابتلاست
» ۱۳٩٠/۱٠/٢ :: زمستان
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: تفال شب یلدا
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: شو چله
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: خداحافظ پاییز
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: یلدا
» ۱۳٩٠/٩/٢٥ :: مردی که ناز چشم تو را می خرد
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: هوای حوصله ابری ست
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: دلم ترک برداشت
» ۱۳٩٠/٩/۱٧ :: گیسوانت ...
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: دایمی باشید
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: عاشورا
» ۱۳٩٠/٩/۱٢ :: یا حسین(ع)
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: آبی تر از همیشه
» ۱۳٩٠/٩/۱٠ :: به نستعلیق چشمت
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: بارون
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: بباران مرا
» ۱۳٩٠/٩/٥ :: یا حسین(ع)
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: تو
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: تو
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: با هم که هستیم
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: بارو
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: برای باتو بودن
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: نیمکت
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: باز باران
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: کاش می شد
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: تو
» ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: غم دل
» ۱۳٩٠/۸/٢٤ :: تو
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: برای غدیر
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: تو
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: تماشای تو
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: تا هستی ...
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: تو
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: هایکو
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: اگر سردت شده ...
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: وصیت
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: بیا
» ۱۳٩٠/۸/۱٩ :: سکوت
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: بانو
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: تو
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: دلم سیت تنگه
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: باران قیصر و قرار شهراد
» ۱۳٩٠/۸/۱٦ :: یاد تو
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: گروی آسمون
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: بارون
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: باران
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: می دانیم اما...
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: بویت مال مو واوی ...
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: شکوفه های لیمویی
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: وصل دوست
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: محک
» ۱۳٩٠/۸/۱٢ :: راز
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: چهشی کشنگوش
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: بی تو
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: هایکو
» ۱۳٩٠/۸/٩ :: توبه از توبه
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: خط لب های تو
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: با تو
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: بانوی آبان
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: پروین من
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: چای هر شبم
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: بی تو
» ۱۳٩٠/۸/٤ :: شراوه بوسلت
» ۱۳٩٠/۸/۳ :: بی تو
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: بی تو
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: شب لب... دشت تب...
» ۱۳٩٠/٧/٢٩ :: آب که از سر گذشت
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: خیام
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: نباید...
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: قیچی عقربه ها
» ۱۳٩٠/٧/٢٦ :: دل بارانی
» ۱۳٩٠/٧/٢٥ :: معشوقه ی تاریخ
» ۱۳٩٠/٧/٢٤ :: تا صو واوو
» ۱۳٩٠/٧/٢٤ :: شو چهشات
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: لالایی زلال
» ۱۳٩٠/٧/٢٢ :: چشم
» ۱۳٩٠/٧/٢٢ :: عقدکنان
» ۱۳٩٠/٧/٢۱ :: پری
» ۱۳٩٠/٧/٢۱ :: پژمرده
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: ماه عسل
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: دل نازکم
» ۱۳٩٠/٧/۱٩ :: محبت
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: عزیز
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: نبرد یک طرفه
» ۱۳٩٠/٧/۱٦ :: ببار...
» ۱۳٩٠/٧/۱٥ :: آهسته بیا
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: دلتنگم...
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: رفتن و ماندن
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: بهانه شاعری
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: درد جدایی
» ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: بوسه های باران
» ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: خواب
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: کجایی ؟
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: دوبیتی
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: تو را پی می گیرم
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: باران یاد تو
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: غزال من
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: سفر جان!
» ۱۳٩٠/٧/۸ :: به یادم باش
» ۱۳٩٠/٧/۸ :: تا بیایی
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: برای عادل
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: غزلی از صالح
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: چاره ای ندارم
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: دلواپس همیشه باران
» ۱۳٩٠/٧/٥ :: چای
» ۱۳٩٠/٧/٤ :: خوش به حال من که می میرم برایت این همه
» ۱۳٩٠/٧/۳ :: کبوتر شعر
» ۱۳٩٠/٧/٢ :: پاییز
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: آرزو
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: ای دبستانی ترین احساس من
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: لبت
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: مبادا
» ۱۳٩٠/٦/٢٩ :: نگار دل فروز
» ۱۳٩٠/٦/٢٩ :: چشم زیتون
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: بوی تو
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: من نگران نیستم
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: از من مگیر چشم
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: بیا برویم
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: خانه کوچک ما
» ۱۳٩٠/٦/٢٥ :: چه زود و چه دیر
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: به یاد شادروان سیدحسین هاشمی
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: مهربانی او
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: آغوشت
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: تقدیم به "سر گشته" شیدا
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: آه از لو و چیشت
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: حیرونت آوم
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: لبی از بوسه تبی از ترانه
» ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: بی اسم
» ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: چشم و نگاه
» ۱۳٩٠/٦/٢۱ :: ای مو دورت
» ۱۳٩٠/٦/٢۱ :: مهمترین عضو بدن
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: برای محسن شریفیان
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: ماه سیما
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: بهانه
» ۱۳٩٠/٦/۱٩ :: بیو جونم
» ۱۳٩٠/٦/۱٩ :: بوسه بزن بر "بله"هایم
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: آرامگاه یار
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: من و تو
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: آرزو
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: دستم به دامنت
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: مات توام
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: عزیز
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: دوستت دارم
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: نم نم باران بوسه هات
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: شبیه چشم تو
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: شاعر و فرشته
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: تو ناخدایی
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: من هستم
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: پنهان نشو
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: بانو غزل بخوان
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: زهر شیرین
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: آفتاب می شود
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: هی بانو
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: واژه های عاشق
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: وقتی که خیلی خوشحالم
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: احساس روستایی
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: ببار بر من
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: یادت می آید؟
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: صدا
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: تنها زمان زندگی
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: صبوری می کنم
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: احساس
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: آقا گمانم
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: خانه سودا
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: سوغات
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: بوسه نگاه
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: سیب خنده
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: خرمن گیسو
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: ترانه دریا
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: زیبا
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: راز گل
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: مگذار
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: غم عشق
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: گیسویت
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: بیدار بمان
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: نهایت عشق
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: برای با تو بودن
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: کاش
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: پدر
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: دختر دریا
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: درخت معجزه
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: بزنم یا نزنم؟
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: شعر عشق
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: دهاتی واره
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: ماهی
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: در کوچه ی خیام....
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: چای هر شبم
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: کاش باران ببارد
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: باران خاطره
» ۱۳٩٠/٦/۱٠ :: نگاه تو
» ۱۳٩٠/٦/۱٠ :: مسافر گمشده
» ۱۳٩٠/٦/۱٠ :: عشق های بزرگ
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: نذر
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: عاشقم
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: چه می شد
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: رخ تو
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: بانو
» ۱۳٩٠/٦/٩ :: وقتی تو نیستی
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: مثل نقره
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: دل
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: آتش عشق
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: تا صبحدم
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: خواب
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: وقتی که حتی از دل و جان دوستش داری
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: همپیاله
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: فرصت
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: سر گشته
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: رسیدن
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: روزی دیگر
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: صدایم کن
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: عزیز
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: شراب بی خیالی
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: قهوه چشمانت
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: بوسه ای زخمی
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: از نستعلیق گیسوان حوا
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: چه حاجت به رویت هلال
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: شهید ارسلان
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: زیبایی و عشق
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: ساعت به وقت شرعی دریا . . .
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: مسافر باران
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: کجایی
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: بندری
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: نبض عاشق
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: بی بهانه
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: جستجو
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: شرط عشق
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: آه مرا
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: موج نگاهت
» ۱۳٩٠/٦/٦ :: ساعت لبخند
» ۱۳٩٠/٦/٥ :: سلام اشک
» ۱۳٩٠/٦/٥ :: شاخه های لیل
» ۱۳٩٠/٦/٥ :: تو
» ۱۳٩٠/٦/٥ :: علاج
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: مهدی اخوان ثالث
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: شکسته دل تر
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: دیدار
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: صدای نگاه
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: یکی
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: رفتار
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: زندگی و بهشت
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: تاهمیشه
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: برگ سبزه ام
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: آی مردم
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: اجازه از عشق
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: به نام عشق(از وبلاگ ماهور)
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: گفتی بمان(از وبلاگ ماهور)
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: بی تو
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: دریا
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: پیاله بی هوشی
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: ستاره شناس
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: برکت رمضان
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: از درون می سوزم
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: دریا و باران(از وبلاگ ماهور)
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: پریشانم
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: ابرو
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: زلف یار
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: من تو رابسیار مفتونم
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: رنگ لب تو
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: جان جهان
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: لحظه دیدار
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: جام می عشق تو
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: دلم مبتلای توست
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: هوای کوی تو دارم
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: غشاوه غفلت
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: علی
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: تکه ای از دلم
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: چه می خواهم
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: برای رسیدن به تو
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: شهریار عشق
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: پرواز ماهی
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: پرواز و قفس
» ۱۳٩٠/٦/۱ :: دو فنجان قهوه
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: دوست می دارم
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: یار
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: دل کندن
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: مساله ای نیست
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: حال همه ما خوب است
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: این جهان
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: نگاه
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: دادو بیداد
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: علی
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: قدر
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: چشمهایت
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: دستور زبان عشق
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: دلم برایت خیلی تنگ می شود
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: قرار
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: شعر چشمانت
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: پروانه شدن
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: هر شب بیا
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: قلبم به عشق تو ،نه تظاهر نمی کند
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: آن تبسم های شیرین
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: بمیریم برایت؟
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: خوش است خلوت اگر
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: کسی
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: شب بی بدیل
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: یا علی
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: مولا علی
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: علی را ضربتی کاری نمی شد
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: هرکی دل داره آرزو داره
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: کاش میدانستی
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: بگذر
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: شیطنت عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: هستی من
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: بید مجنون
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: پایان دغدغه
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: دلم گرفت
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: دوستی
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: بانو
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: تشنه آتش
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: همپیاله
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: زندگی
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: از دور دستها
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: زیبا
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: نگاه تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: قصه عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: بیداری عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: پیراهن
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: نگاه
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: دلا
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: دوست داشتنی تر
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: نیلوفرانه تنهایی
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: گل من
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: مردی شدم که باید
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: خوشم به خنده, به اخم وگلایه ات
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: زبان سکوت
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: تماشای تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: نه خدا نکند
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: برای تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: میلاد
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: تنها تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: نباشی
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: تازه می شوم
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: فقط به خاطر تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: بوسه عاشقانه
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: خلیج فارس
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: لیلی
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: دریایی
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: دیدار
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: لیلی
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: آرش و کمان عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: چرا این همه دیر آمدی
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: باران
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: توفان گل
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: آوار باران
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: بور دخترو
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: شیطان مسوول فاصله هاست
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: خوابت نرود خاتون
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: کجایی پاییز
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: حسادت
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: لیلی
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: یاداوری
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: دوش
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: زیبا ترین
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: نیلوفرانه
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: دوست
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: دکان عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: عشق تو
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: منصور
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: لا جرعه
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: بادا باد
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: حساب
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: خوبرویان
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: لذت زندگی
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: روز مبادا
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: یاد باد
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: فصل خزان عشق
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: سنگ پشت
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: هفت نصیحت مولانا
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: نام و نان
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: مهم منم که مهم نیستم
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: به آقای حسین جوکاری و احساس سرشارش
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: مثل شمیم شقایق
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: من شاعرم
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: معالجه دل
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: بوسه
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: بازوی بی دریغ سحر
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: اذان
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: هر چه بادا باد
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: قدرت آنم ده
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: پایان آغاز
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: با تو
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: عکس
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: رمضان رفت و
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: خدای من سلام
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: آوای تندر
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: شاعر شعر نخلها
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: تو و فقط تو
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: دلسروده منوچهر بایندری با گویش برازجانی
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: چشم دریایی
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: آشنایی
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: کی می من وی
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: برای علی
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: شبیه باد
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: اشک
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: گفتا
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: رهاوی
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: یاد ایامی
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: فراق
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: شما
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: تو را دارم
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: حافظ
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: همین که تو
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: دلم تنگ است
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: یلدایی
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: گفتم گفتی
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: سکوت و مرگ
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: سفره دل
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: حرفی بزن امروز
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: توفیق
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: آغوش تو
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: سبوی چشم
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: سیب سرخ
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: به تمنای دلت باخته ام
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: حرمت مجنون
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: اگر تو
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: مژده وصل
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: بوسه
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: فایز
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: چرا؟
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: بی خبران خبر خبر
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: مرحوم سید علی نقی دشتی
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: روزه
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: نذر
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: شب
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: چه بر جان من گذشت
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: آیات عشق
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: دکتر شریعتی
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: سوختم
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: ایران قلبم
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: اشکی شوم برایت
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ناز چشمت
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: بی با تو بودن
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ای دل
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: اندیشه کن
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: در سینه ات نهنگی می تپد
» ۱۳٩٠/٥/۱۱ :: فردا که آمد
» ۱۳٩٠/٥/۱۱ :: جوجه تیغی دلم
» ۱۳٩٠/٥/۱۱ :: به زندگی بگو
» ۱۳٩٠/٥/۱۱ :: اگر عمر دوباره داشتم
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: رمضان
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: نان و پنیر افطار
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: یک لقمه مادر
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: بیمار خنده های تو ام
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: خروس بی محل
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: دل
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: چرت بعد از چاس(خارک)
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: آخ گفتی چایی آخ گفتی دوستی!
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: چرت بعد از چاس(گرفتن بلبل)
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: مناظره شعرای بزرگ دشتی(با تشکر از آقای سید محمد رضا هاشمی زاده)
» ۱۳٩٠/٥/۸ :: ماه
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: چقدر عاشقت هستم
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: در را ببنددد
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: تا تو بیایی
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: تا هوا بداند
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: کلافه نیستم
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: برسرمای درون
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: برای منوچهر
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: با تو بودن
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: گلوبند
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: خرما پزون
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: دشتسون
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: عاشقونه
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: چو عاشق می شدم
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: وقتی از چشمهایت افتادم
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: حیف باشد
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: فروز
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: مار گیسوان
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: از کتاب"یک عاشقانه آرام" نادر ابراهیمی
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: شاملو
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: پروردگارا
» ۱۳٩٠/٥/٥ :: جبران خلیل جبران
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: پرنده
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: روستا
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: مراقب قلبها باشیم
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: جایی برای گریستن
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: شاملو
» ۱۳٩٠/٥/٤ :: نماز ریایی
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: چرت بعد از چاس(ماهیگیری با مشقل)
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: تابستان
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: من و تو
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: دل مو تنگ وامبیت
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: شاملو
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: عشق
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: انتخاب
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: بهلول
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: بهلول
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: بهلول
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: خواب آشفته
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: شاملو
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: سفرنامه باران
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: پرواز کن تا آرزو
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: بازسازی دنیا
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: اهمیت تصمیم
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: یک پرسش
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: تو
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: پیوند
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: ساقی
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: استاد فرج الله کمالی
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: همسفر
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: خلوت شبها
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: پرنده
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: آنقدر پرم از تو
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: دو دلگویه از هدایت الله کمالی
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: دو دلگویه جاودان از شادروان محمد حسین کمالی
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: زمزمه یاد تو
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: آن گوهر شبتاب را
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: یا رب
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: خودم
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: گرگ و میش
» ۱۳٩٠/٤/٢٩ :: لینه
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: تبلور اندیشه در زنان نامدار
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: دنیا
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: خودت
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: هشت اشتباه که آدمای باهوش انجام می دهند
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: برای حسین
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: غمزه
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: اصل موضوع رو فراموش نکن
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: هنر
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: آدمخورها در یک شرکت کامپیوتری
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: گربه و کاسه
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: درخت
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: بچه شتر کنجکاو
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: دلا
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: من
» ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: آرزو
» ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: سیب
» ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: بایزید بسطامی
» ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: دیدن
» ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: لبخند
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: او روزی به من گفت
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: طوطی سخنگو
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: برای بهترین دوستانم ...
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: دوست
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: پسر و ستاره
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: عشق
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: فرصت شادی
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: دوستی
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: دوستی
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: در گیر و دار شاعری
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: چه دریا شده ای
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: تو
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: حالا بیا
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: دل
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: شب
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: مواظب باش
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: زندگی
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: کار مهم
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: آغاز
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: تغییر
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: بگو
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: توبه شکن
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: نگاه
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: حال خودم نیست
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: ای دوست
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: تب
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: همسفر
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: به یاد مردمکهایت
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: دردانه
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: بدون تو
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: مرنجان دلم را
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: فاصله
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: خدا
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: هم سبو با دریا
» ۱۳٩٠/٤/٢٢ :: نجار زندگی
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: عشق؟
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: چشمانت
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: داستان عشق
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: استاد
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: پیرمرد
» ۱۳٩٠/٤/٢٠ :: داستان مدیریتی اخراج
» ۱۳٩٠/٤/۱٩ :: در راه
» ۱۳٩٠/٤/۱٩ :: هست و نیست
» ۱۳٩٠/٤/۱٩ :: نامه نادر ابراهیمی(داستان نویس معاصر ایرانی) به همسرش
» ۱۳٩٠/٤/۱۸ :: شکست
» ۱۳٩٠/٤/۱۸ :: مسابقه با خورشید
» ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: خدایا
» ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: خدا
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: دوست داشتن
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: قناری گفت
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: یک فنجان چای خوب
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: فلسفه رفق در شرق
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: یار
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: بچه قورباغه و کرم
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: حقیقت
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: صدای آب
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: عجایب هفت گانه جهان
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: نور
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: آغاز و پایان
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: بسیار خوب؛ عالی
» ۱۳٩٠/٤/۱۳ :: نامه یک مرد به همسرش
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: میوه تمام فصول
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: یاد من باشد
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: زندگی
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: هم سیم بگو هم سیم بخند
» ۱۳٩٠/٤/۱٢ :: دریه
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: دعا
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: خواب
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: نسکافه داغ
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: دریا
» ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: به کسی که خوب می داند
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: تغییر
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: هدیه
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: جنون
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: مسافر
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: زندگی
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: عشق
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: سلام
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: خشم کانه
» ۱۳۸٦/٩/٢٤ :: دشت به آسمان نزدیک
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: خدا حافظ
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: یاد
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: نشانی
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: امروز
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: انتظار
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: برای تو
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: سکوت
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: خواب
» ۱۳۸٦/٩/۱٩ :: بارون
» ۱۳۸٦/٩/۱٩ :: ایرانیان
» ۱۳۸٦/٩/۱٩ :: سلام
» ۱۳۸٦/٩/۱٩ :: مرد جنوبی