همسفر

آنکس که می باید با من همسفرباشد

باید کمی هم از خودم دیوانه تر باشد

یاری چنان چون ویس می خواهم که با عشق

انگیزه اش در کار سودا سر به سر باشد

شیری که با آمیختن با آهویی مغموم

مصداق رویا گونه شیر و شکر باشد

/ 0 نظر / 7 بازدید