زندگی

زندگی کردن یعنی:

دوست داشتن و تقسیم کردن آن

اندیشیدن و آرزو کردن

درک رنج و شادی

در جست و جوی صلح بودن

کشف واقعیت زندگی

مورد قبول شدن و قبول کردن دیگران

نگرش واقع بینانه به زندگی

عذرخواهی کردن و اعتماد کردن به دیگران

 

/ 0 نظر / 3 بازدید