عشق؟

 

عشق و وفا،در بهار آشنایی ها می شکفد

 اما گاهی خزانی هم به دنبال می آید.

عشق  یک ابتلاست.

 

این تو نیستی که عشق را می آفرینی

 تو فقط به عشق،دچار می شوی.

 

 عشق،همچون نسیم می وزد و همچون نسیم می رود.

 هنگامی که نسیم عشق می وزد،شادمانی کن و تن به آن بسپار.

 و هنگامی که می رود تنها بگو:

 

                                        "خدا نگهدار"

 

/ 0 نظر / 6 بازدید