نامه یک مرد به همسرش

 

 متشکرم

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی

برای همه وقتهایی که به حرف هایم گوش کردی

برای همه وقت هایی که به من شهامت و جرات دادی

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی

برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی

برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی

برای همه وقت هایی که گفتی دوستت دارم

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی

برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی

برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی

متشکرم بانو

                 تمام هستی من خاک پایتان بانو

 

/ 0 نظر / 3 بازدید