بسیار خوب؛ عالی

 

امروز نسیم آمد تا گرمم نشود

خورشید تابید تا سردم نشود

میوه ها رسیدند تا بخورم

آب در جویبار جاری شد تا بنوشم

پدر هست تا فرزندش باشم ،مادر هست تا عزیزش باشم

تو نیز هستی؛ و تمام کسانی که دوستشان دارم

تو اینک اینجایی تا باز کنیم دفتر خاطره را و مرور کنیم هر چه گذشته

از غم و شادی

و باز هم ورقی پر کنیم از خاطره ها

پس باز هم بپرس چگونه ام

تا بگویم:  

            بسیار خوب؛ عالی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید