خدایا ! بگیـر ...

خدایا ...

همه از تــو می خواهنـــــــد  "بدهـــــی"

اما ، مــن از تــو می خواهــم  "بگیــــری"

خستـــــگی ، دلتنـــــگی و غصــــه ها را

از لحـظه لحـظه روزگار هـمه آنـــهایـی که

دوستــشان دارم .

 

/ 6 نظر / 28 بازدید
فروز

و من از خدا برای عزیزانم می خواهم/ و برای تو/ الهی آمین !

بهس

بگیرد...از شما هم

همپیاله

خدایا من آدم قانعی نیستم ... همه ی چیزهای خوب رو بده و همه ی چیزهای بد رو بگیر .. از من و از همه ی آدم های روی زمین